Close

Kategorie

Nasze sklepy

Nasze sklepy

W Warszawie mamy 11 sklepów. Wybierz ten który masz najbliżej!

RegulaminOperatorem witryny internetowej jest PORADA GROUP SP Z O O, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 46/U4/54, 02-797 Warszawa. Firma jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer KRS 0000474823, REGON 146859812, NIP 9512371773.

PORADA GROUP SP Z O O. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Miejscem zawierania umów jest punkt sprzedaży położony w Warszawie przy ul. Wąwozowej 6 lok 4b, kod pocztowy 02-797 Warszawa, tel: +48 888 770 300, e-mail: hi@darwina.pl

Warunki ogólne

Celem działania witryny internetowej jest gromadzenie i udostępnianie informacji na temat produktów na niej umieszczonych, oraz ich dostępności na rynku polskim.

Dane zamieszczone na witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej, oraz zasobu wiedzy nt. wina i alkoholi, oraz kultury ich picia w Polsce i na świecie.
Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:
- Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie https://darwina.pl;
- Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny https://darwina.pl – firmę PORADA GROUP SP Z O O;
- Kliencie – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną bądź prawną korzystającą z usługi prowadzenia konta na naszym serwisie lub dokonującą rezerwację Towarów;
- Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
- Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające witrynę
- Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika
- Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje rezerwacji
- Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
- Rezerwacji - rozumie się złożenie zapytania ofertowego
- Stronie produktowej – podstrona na witrynie, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.
Korzystanie z witryny www.darwina.pl i dokonywanie rezerwacji odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
Korzystanie z witryny przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Realizacja rezerwacji

Złożenie zapytania ofertowego odbywa się poprzez wskazanie wybranego Towaru i wypełnienie  formularza z danymi kontaktowymi. W zamówieniu Klient wskazuje:
- rezerwowany Towar lub Towary
- dane kontaktowe
- warunkowo dane do faktury
- adres sklepu w którym nastąpi odbiór rezerwacji - wybór z listy
- numer telefonu kontaktowego;
- termin realizacji rezerwacji

Uprawnionymi do składania zapytań i rezerwacji w tym do ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:
- pełnoletnie
- trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru
- którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych

Po złożeniu zapytania Klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zapytania, oraz informacje dotyczące szczegółów rezerwacji.

W przypadku, gdy zapytanie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zapytania lub zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 11:00 najbliższego Dnia roboczego.
Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji rezerwacji.

Do każdego zapytania, dokonanego w witrynie, wystawiany jest dokument sprzedaży w momencie odbioru Towaru we wskazanym sklepie.
Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zapytania złożonego na stronie internetowej lub telefonicznie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zapytania i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

Rocznik produktu - UWAGA

Przy danych produktu podany jest jego ORIENTACYJNY rocznik. Ponieważ nasza baza jest ogromna, a produkty szybko rotują, często się zdarza, że podany rocznik nie odpowiada rocznikowi produktu, który jest dostępny na rynku. Jeśli Zamawiającemu zależy na konkretnym roczniku, winien on w  dopisać na jakim roczniku mu zależy w formularzu. W przeciwnym razie rezerwacja będzie realizowana z rocznikiem aktualnie dostępnym.

Polityka cenowa

Wszystkie ceny prezentowane na witrynie są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena potwierdzona przez Sprzedawcę w e-mailu potwierdzającym dostępność produktów.

Formy płatności


Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
osobiście gotówką lub kartą.
W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili weryfikowania dostępności produktów.

Dostawa

Dostawy realizowane są TYLKO gdy zamawiającym jest podmiot gospodarczy - firma. Osoby fizyczne odbierają zamówienia w sklepach wskazanych w zapytaniu. Dostawy realizowane są poprzez firmę transportową w godzinach 9.00 – 18.00. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkową opłatą. O wysokości dodatkowej opłaty Klient zostanie poinformowany najpóźniej w momencie potwierdzenia rezerwacji.
Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zapytania.
Zapytania są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.
Dostawa Towaru przez firmę transportową następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.
Osoba doręczająca jest zobowiązana do wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Towar nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej lub której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. W przypadku powstania wątpliwości co do pełnoletniości osoby odbierającej Towar, dostawca ma obowiązek sprawdzić dokument tożsamości osoby odbierającej zamówienie i dokonać weryfikacji pełnoletności. W przypadku braku możliwości wylegitymowania dostawa nie będzie wydana.

Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży - faktura - jest dołączany do przesyłki.
Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zapytania.
W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zapytania lub Towar uległ uszkodzeniu Klient zobowiązany jest do nie przyjęcia przesyłki. Przesyłka zostanie nadana ponownie lub Klientowi zostaną przesłane środki pieniężne z powrotem na konto.

Reklamacje i zwroty

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują m.in. uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta.

Polityka Bezpieczeństwa

Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa.

Polityka prywatności

W czasie korzystania z witryny Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapytania (w tym rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.
Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie newslettera, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).
Dane osobowe umieszczone w bazie danych są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zapytania. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane.
Niektóre obszary witryny https://darwina.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą w punkcie sprzedaży i następuje dopiero po e-mailowym ustaleniu warunków realizacji rezerwacji. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z towarem i dokumentem sprzedaży.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na witrynie. Do zapytań złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 1 stycznia 2017 roku.


Close