Close

Kategorie

Nasze sklepy

Nasze sklepy

W Warszawie mamy 7 sklepów. Wybierz ten który masz najbliżej!

RegulaminOperatorem witryny internetowej jest PORADA GROUP SP Z O O, ul. al. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 46/U4/54, 02-797 Warszawa. Firma jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer KRS 0000474823, REGON 146859812, NIP 9512371773.

Warunki ogólne


Celem działania witryny internetowej jest informacja na temat oferowanych produktów i usług.
PORADA GROUP SP Z O O. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu.
Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Warszawie przy ul. Wąwozowej 6 lok 4b, kod pocztowy 02-797 Warszawa, e-mail: hi@darwina.pl
Dane zamieszczone na witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej, oraz zasobu wiedzy nt. wina i alkoholi oraz kultury ich picia w Polsce i na świecie.
Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:
Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie https://darwina.pl;
Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny https://darwina.pl – firmę PORADA GROUP SP Z O O;
Kliencie – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną bądź prawną korzystająca z usługi prowadzenia konta na naszym serwisie lub nabywającą Towary;
Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające witrynę
Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;
Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów
Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Stronie produktowej – strona na witrynie, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.
Korzystanie z witryny www.darwina.pl i dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z witryny i dokonywanie zamówień/zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Realizacja zamówień

Warunkiem dokonania zamówienia/zakupu za pomocąwitryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.
Złożenie zapytania ofertowego odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika zapytania ofertowego, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. W zamówieniu Klient wskazuje:
zamawiany Towar lub Towary
adres, na jaki ma być dostarczony Towar jeśli zamawia firma (dane do dostawy) oraz dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP) lub adres odbioru w wybranym sklepie sieci DARWINA.PL, których adresy są umieszczone na witrynie;
numer telefonu kontaktowego;
termin dostawy lub odbioru;
sposób dokonania płatności.
Uprawnionymi do składania zapytań i zamówień w tym do ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:
pełnoletnie, trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru,
którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny oraz wydania Towaru przez Sprzedawcę. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu oraz adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku składania telefonicznych zamówień, dokonując aktualizacji danych aby każde kolejne zapytanie lub zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.
Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zapytania lub zamówienia w ciągu 48 godzin od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zapytanie lub zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zapytania lub zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.
Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Przy zamówieniach powyżej 200zł dostawa w jedno miejsce na terenie Polski gratis, przy zamówieniach poniżej tej kwoty koszt przesyłki to 19zł.
Do każdego zamówienia, dokonanego w witrynie, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia złożonego na stronie internetowej lub telefonicznie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

Rocznik produktu - UWAGA

Przy danych produktu podany jest orientacyjny jego rocznik. Ponieważ nasza baza jest ogromna, a produkty szybko rotują często się zdarza, że podany rocznik nie odpowiada rocznikowi produktu który jest na stanie. Jeśli Zamawiającemu zależy na konkretnym roczniku, winien on w Uwagach zamówienia dopisać, na jakim roczniku mu zależy. W przeciwnym razie będzie realizowane Zamówienie z rocznikiem aktualnie dostępnym. 

Polityka cenowa

Wszystkie ceny prezentowane na witrynie są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena potwierdzona przez Sprzedawcę w e-mailu potwierdzającym dostępność produktów.

Formy płatności


Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
osobiście gotówką lub kartą, w przypadku dostarczenia zamówienia do firmy za pośrednictwem firmy kurierskiej płatność TYLKO przelewem - przedpłata na podstawie wystawionej faktury.  Realizacja zamówienia przez firmę zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej fakturą za złożone zamówienie.
W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili weryfikowania dostępności produktów.

Dostawa


Dostawy realizowane są TYLKO gdy zamawiającym jest podmiot gospodarczy - firma. Osoby fizyczne odbierają zamówienia w sklepach wskazanych w zamówieniu. Dostawy realizowane są poprzez firmę transportową w godzinach 9.00 – 17.00. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkową opłatą. O wysokości dodatkowej opłaty Klient zostanie poinformowany najpóźniej w momencie potwierdzenia zamówienia.
Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.
Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.
Dostawa Towaru przez firmę transportową następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.
Osoba doręczająca jest zobowiązana do wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Towar nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej lub której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. W przypadku powstania wątpliwości co do pełnoletniości osoby odbierającej Towar, dostawca ma obowiązek sprawdzić dokument tożsamości osoby odbierającej zamówienie i dokonać weryfikacji pełnoletności. W przypadku braku możliwości wylegitymowania dostawa nie będzie wydana.

Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży - faktura - jest dołączany do przesyłki.
Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu Klient zobowiązany jest do nie przyjęcia przesyłki. Przesyłka zostanie nadana ponownie lub Klientowi zostaną przesłane środki pieniężne spowrotem na konto.

Reklamacje i zwroty


Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.
Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.
Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują m.in. uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
Konsument, który dokonał zakupu w witrynie -zawarł umowę na odległość i może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania Towaru obciąża Klienta i nie podlega zwrotowi.

Polityka Bezpieczeństwa


Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

Polityka prywatności


W czasie korzystania z witryny Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.
Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie newslettera, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).
Dane osobowe umieszczone w bazie danych są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane.
Niektóre obszary witryny www.darwina.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

Postanowienia końcowe


Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Porada Group Sp. z o.o. i następuje dopiero po e-mailowym ustaleniu warunków sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na witrynie. Do zamówień złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 roku.


Close